Meester Fred

13 décembre 2020

Informatie over kinderen in groep 4

Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe dingen. Het totale overzicht van wat kinderen in groep 4 gaan leren delen we graag met je aan de hand van dit item. We maken onderscheid tussen sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per onderdeel lichten we kort toe wat een kind in groep 4 allemaal moeten kunnen om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken (lees daar meer over). We eindigen met de vraag hoe je als ouder het beste je kind kunt helpen als het eenmaal in groep 4 zit.

Twee hoofdvakken

Zoals gezegd maken we onderscheid tussen sociale doelen en vakken voor de algemene vorming. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op die twee fronten gaan ontwikkelen. Het sociale stukje zal zich uiten door het willen afspreken met vriendjes en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer en meer willen weten van de wereld om hen heen en openstaan voor nieuwe informatie. Wat dat betreft zijn de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die tegemoet komen aan het leren van nieuwe weetjes, vaardigheden en strategieën voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Sociale opvoeding

Gezien worden, samenspelen, samenwerken en gestalte aan de eigen persoon geven zijn slechts enkele van de punten die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 in volle gang. De kinderen leren in de lessen in sociale vaardigheden hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de methode die de leraar gebruikt duiken de kinderen de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Zo worden kinderen in groep 4 meer zeker en krijgen ze vertrouwen in anderen en hun omgeving. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.

Kennisvakken

Spelling, begrijpend lezen, rekenen, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die komen kijken als we het hebben over de algemene kennis en vaardigheden. In groep 4 komen al deze vakken aan bod en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgt. Deze ontwikkelingen op het vlak van taal, rekenen, wereldoriëntatie, verkeer en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 bewaakt middels goede lesmethodes die leerlingen uitdagen om zelf goed na te gaan denken, samen te werken met anderen, meningen te geven en te onderbouwen en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het dagelijks leven.

Toetsing

Om te bepalen of kinderen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op het gebied van de algemene vakken worden er jaarlijks vele toetsen gemaakt. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. De methodetoetsen zijn op korte termijn en gaan vooral over de lesstof die nog maar kort geleden behandeld is. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind geleerd heeft in een half jaar onderwijs. Deze Cito-toetsen vinden twee keer per jaar plaats, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is doorgaans belangrijker voor de verdere loopbaan.

Begeleid je kind

Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat u het beste aan zonder een stuk zelfstandigheid te verwaarlozen? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als een stukje betrokkenheid en zullen vaak zelf hulp vragen. Daarom is het als ouder vooral verstandig om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder gaat. Huiswerk en opdrachten kun je het beste door je kind zelf laten maken, maar wel controleren zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te verbeteren of van een gemaakt foutje te leren.

Posté par meesterfred à 15:17 - Commentaires [0] - Permalien [#]


Mijn kind gaat naar school

Heb jij een kind van 4 jaar en gaat hij/ zij straks naar school? Dan is het fijn om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. Met behulp van dit artikel informeren we je verder over belangrijke zaken die op school aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan een nieuw hoofdstuk beginnen met je kind. We gaan het hebben over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je kunt ondernemen als je kind niet goed mee kan komen op de normale basisschool.

Vanaf 4 jaar naar school

In Nederland gaan veel kinderen vanaf vier jaar naar de basisschool. Dat is een mooie leeftijd om te beginnen met leren in de kleuterklas. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De wettelijke leerplicht geldt pas als een kind 5 jaar is. Dan moet een kind naar school. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leer dan al snel spelen met andere kinderen en wordt goed voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de school besluiten om het langzaam op te bouwen en een kind nog in de middag thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Basisonderwijs

Wat de naam basisschool al zegt leren kinderen de basis van het leren. De basis wordt gelegd op allerlei gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, bewegingsonderwijs, zicht op media, programmeren en verkeer. Dat zijn een heleboel vakken, maar er is natuurlijk een logische opbouw in. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een belangrijke rol gaan spelen. Rekenen begint met kleine getallen en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen zich volgens plan ontwikkelen. Veel vakken vinden dagelijks plaats, zoals rekenen en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op de agenda.

Cito-toetsen

Om de leerlijnen te bewaken worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en LVS-toetsen. De methodetoetsen vinden eigenlijk direct plaats nadat een bepaald blok is behandeld in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar gedaan. Hoewel de methodetoetsen belangrijk zijn, toch worden vooral de scores van Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Deze toetsen gaan immers over de doorgaande leerlijn, zijn onafhankelijk en goed te interpreteren door de leerkracht. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om een kind of een complete groep verder te helpen in het leren.

Speciaal onderwijs

Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de normale basisschool. Die problemen kunnen komen door een achterstand in het leren, maar ook door gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het naar het sbo worden verwezen. Basisscholen moeten wel alles gedaan hebben om een kind te helpen. Het kan echter zijn dat een kind niet begeleid kan worden en door experts verwezen wordt naar het speciaal onderwijs. Meestal is dat een vervelende gebeurtenis voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) heel goed in kan schatten wat een kind met speciale leer- of gedragsbehoeften nodig heeft en daarop in kan zetten.

Meer info

Hoewel we in Nederland onderwijs geven dat goed is georganiseerd, is er ook veel onduidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid en het ministerie. Maar vergeet niet om ook langs te gaan op de school van je kinderen zelf of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de regering opgesteld, maar scholen mogen daar zelf een draai aangeven. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen kiezen tussen profielen en achtergronden. Een afspraak op school is zo gemaakt en de meeste directies zijn blij om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Posté par meesterfred à 15:16 - Commentaires [0] - Permalien [#]

Basisonderwijs en Cito-toetsen

Kinderen in groep 4 maken tweemaal per jaar een Cito-toets. Ten eerste in januari en betreft de Cito M4. De tweede toets vindt plaats in mei of juni , de E4-toets. Wat is nu van belang om als ouder van een kind in groep 4 te weten over deze toets. In dit artikel leggen we alles uit over de Cito M4 en E4. Daardoor bent u helemaal geïnformeerd.

Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te beginnen zijn dit de toetsen die in groep 4 in januari en mei/ juni worden afgenomen: begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen. De kinderen worden getoetst over alle onderdelen die in groep 4 behandeld moeten worden. Onder andere: vermenigvuldigen en delen tot en met honderd, de tafels en grote sommen. Op het gebied van spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die alle kinderen in groep 4 moeten weten. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Deze onderdelen komen door het leerjaar heen aan de beurt en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Belang

Waarom neemt de basisschool deze Cito’s bij kinderen af? Waarom willen ze alles weten van de scores van kinderen? De basisschool doet er alles aan om de doorgaande lijn van kinderen vast te leggen. Door de Cito twee keer af te nemen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen individueel of als klas genoeg vooruit gaan. Zo niet, dan kan er een plan worden gemaakt om het kind verder te helpen in het leren.

Tot slot zijn de Cito-scores van belang voor de uitstroom na de basisschool richting het voortgezet onderwijs. De score telt dan ook mee.

Voorbereiding

Normaal gesproken is het zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen. Alle inhoud van de Cito-toets komt dan ook dagelijks terug. Je mag dus aannemen dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito-toetsen. Helaas is dit niet helemaal het geval, want Cito’s verschillen nu eenmaal van de reguliere methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de vraagstelling is anders dan kinderen gewend zijn op de methodetoetsen. Om die reden is het dat veel ouders besluiten om de Cito-toetsen thuis voor te bereiden. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De oefenboeken van Educazione kunnen helpen om kinderen zeer goed voor te bereiden op zowel de M4- als de E4-toets.

Cito-toets thuis oefenen

Educatieve uitgeverij Educazione heeft een drietal oefenboeken ontworpen voor groep 4. In deel één worden leerlingen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 betreft het meest complete oefenboek en betreft een bundeling van deel 1 en 2. De meer dan 330 oefeningen per deel bieden de oefenboeken van Educazione volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 met uw kind te oefenen. Op het gebied van rekenen en taal komt alles ruim aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken zijn digitaal en fysiek te verkrijgen. Bezoek voor meer informatie deze pagina.
 
Conclusie

Als je kind in groep 4 zit worden twee belangrijke toetsen afgenomen: de Cito M4 en de Cito E4. De toetsen gaan in op alle vakgebieden en zijn erg belangrijk omdat ze de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om plannen te maken om kinderen verder te begeleiden. Vanwege het grote belang van de Cito-scores beslissen veel ouders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken van uitgeverij Educazione helpen hierbij. In de oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden kinderen zeer goed klaargestoomd voor de toetsen van groep 4 op de basisschool.

Posté par meesterfred à 15:14 - Commentaires [0] - Permalien [#]